Page 3 - E-BOOK3
P. 3

ข้อบ่งชี้ในการจัดฟัน

        เรียบเรียงโดย  ส�านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย


           การจัดฟันที่เป็นการรักษาทางทันตกรรมนั้นจะเป็นการแก้ไขความผิดปกติของการเรียงตัวของฟัน
        ให้กลับเข้าสู่ต�าแหน่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้การสบระหว่างฟันบนและฟันล่างมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องซึ่งจะเป็น

        ผลดีต่อการบดเคี้ยวอาหาร สุขภาพของฟัน รวมทั้งเนื้อเยื่อรอบๆฟันด้วย นอกจากนี้ยังช่วยปรับให้รูปลักษณะ
        ของใบหน้าและการยิ้มแลดูดีขึ้นซึ่งผู้ที่ให้การรักษาจะต้องเป็นทันตแพทย์เท่านั้น
 เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากได้ง่ายแต่ไม่สะดวกที่จะเข้า
 รับการรักษา ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการแนะน�าคู่สมรสให้วางแผนการมีลูก โดยเตรียมตัวให้ ข้อบ่งชี้ในการจัดฟัน

 พร้อมก่อนการมีลูกและการเตรียมพร้อมนี้ควรรวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากด้วย
 อย่างไรก็ตามหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับค�าแนะน�าให้เตรียมพร้อมในเรื่องนี้ ดังนั้นในการ   การจัดฟัน คือการจัดเรียงฟันให้อยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้องท�าให้การสบฟันถูกต้อง เพื่อให้อวัยวะ

 รับฝากครรภ์จึงควรสอบถามถึงปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟัน รวมทั้งส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มา  ที่เกี่ยวข้องกับการบดเคี้ยวสามารถท�าหน้าที่ได้ดี โดยต้องมีข้อบ่งชี้หรือความจ�าเป็นที่ต้องจัดฟัน
 ฝากครรภ์ครั้งแรกทุกคนให้ไปรับการตรวจสุขภาพช่องปากกับทันตบุคลากรการดูแลสุขภาพ  ที่ส�าคัญ เช่น ฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันเหยิน เป็นต้น ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะที่ท�าให้การ

 ช่องปากช่วงตั้งครรภ์ แนะน�าให้แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และ  สบฟันผิดปกติ บดเคี้ยวล�าบากหรือเคี้ยวแล้วเจ็บข้อต่อขากรรไกรหรือมีเศษอาหารไปติด
 ใช้ไหมขัดฟันทุกวันเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์แปรงฟันตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ควรฝึกหญิงตั้งครรภ์ ท�าให้แปรงฟันล�าบาก เกิดฟันผุเหงือกอักเสบและอื่นๆ การจัดฟันจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

 แปรงฟันวิธีขยับ-ปัด โดยใช้สีย้อมคราบจุลินทรีย์ เพื่อให้ทราบว่ามีบริเวณใดบ้างที่ยังท�าความสะอาด ความสวยงามจะเป็นผลตามมาจากการเรียงตัวของฟันในต�าแหน่งที่ถูกต้อง และที่ส�าคัญ
 ได้ไม่ดี จะได้ใส่ใจต่อการแปรงฟันบริเวณนั้นให้มากขึ้น ในกรณีที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน แนะน�า การจัดฟันต้องท�าโดยทันตแพทย์จริงๆ เท่านั้น

 ให้รับประทานอาหารครั้งละน้อยๆ วันละหลายครั้งและใช้ผงฟู (baking soda หรือ sodium
 bicarbonate) ประมาณ 1 ช้อนชาต่อน�้า 1 แก้ว อมบ้วนปากหลังอาเจียนเพื่อช่วยปรับสภาพกรด

 ในช่องปากให้เป็นด่าง หรือแปรงฟันหลังอาเจียน โดยใช้แปรงสีฟันขนอ่อนและยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ การดูแลสุขภาพช่องปากขณะจัดฟัน
 เพื่อป้องกันการสลายของแร่ธาตุบริเวณผิวเคลือบฟัน การเคี้ยวหมากฝรั่งปราศจากน�้าตาลหรือ  1. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารแข็ง เหนียวและกรอบทั้งหลาย เช่น การเคี้ยวน�้าแข็ง ปลาหมึก ถั่ว

 ผสมไซลิทอลหลังรับประทานอาหารจะช่วยกระตุ้นการไหลของน�้าลายช่วยชะล้างช่องปากจึงมีผล ลูกอม ท๊อฟฟี่ และหมากฝรั่ง เพราะจะท�าให้เครื่องมือจัดฟันหลุดได้
 ดีช่วยป้องกันฟันผุในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์มีปัญหาสุขภาพช่องปาก ควรแนะน�าและกระตุ้นให้ไป  2. การรับประทานผัก ผลไม้ ควรตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กพอค�าและเคี้ยวด้วยฟันกรามข้างหลังควรเลือก

 รับบริการตรวจรักษาตามการนัดของทันตบุคลากรการรักษาทางทันตกรรมในช่วงการตั้งครรภ์ รับประทานของอ่อน ๆ
 สามารถท�าได้แต่การวางแผนให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาต้องพิจารณา 3. ในระยะแรกของการจัดฟันมักจะเจ็บฟันและอาจมีแผลเกิดขึ้นในช่องปาก ซึ่งอาการจะค่อยๆ

 ปัจจัยเกี่ยวข้องอื่นๆเพิ่มขึ้นคือ ต้องค�านึงถึงอายุครรภ์พฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่อาจเป็นผลเสีย ทุเลาลงในสัปดาห์ที่ 2 การลดการระคายเคืองโดยน�าขี้ผึ้งที่ได้รับจากทันตแพทย์ทาปิดทับบริเวณ
 ต่อสุขภาพ ประวัติสุขภาพและการได้รับยา โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะให้หญิงตั้งครรภ์  ที่แหลมคมและดื่มน�้าให้มากขึ้นจะท�าให้แผลหายเร็วขึ้น

 ไปรับบริการรักษาปัญหาในช่องปากคือระยะ 2nd trimester ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างอายุครรภ์  4. ถ้ามีลวดเส้นเล็กๆงอมาแทงริมฝีปากหรือแก้ม ให้ใช้ของไม่มีคม เช่น ยางลบปลายดินสอเช็ด
 4 - 6 เดือน หรือระหว่างสัปดาห์ที่ 14 - 20 (ในช่วงอายุครรภ์ 1 - 3 เดือนแรก ไม่เหมาะจะไปรับ แอลกอฮอล์ กดปลายลวดเข้าไป

 บริการทันตกรรมเพราะหญิงตั้งครรภ์มักมีอาการแพ้ท้อง และอาจเกิดความเครียดได้ง่าย  5. แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร
 ส่วนระหว่างช่วงอายุครรภ์ 7 – 9 เดือน ครรภ์จะมีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกที่จะนอนท�าฟัน) เพื่อลดการเกิดฟันผุในระหว่างการจัดฟัน Package 03


            6. ในระหว่างการจัดฟันควรพบทันตแพทย์
              เพื่อขูดหินปูน ท�าความสะอาดฟันและตรวจ

              ฟันผุทุก ๆ 6 เดือน

                                 ครอบครัวสดใสใส่ใจดูแล
                                      Smart and Healthy family  49
   1   2   3   4   5   6