Page 2 - E-BOOK3
P. 2

ชื่อหนังสือ  แนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

                PACKAGE 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล Smart and Healthy family


         ISBN      978-616-11-4028-1


         คณะบรรณาธิการ

            1. นางสาวสาริษฐา  สมทรัพย์  หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยท�างาน ส�านักส่งเสริมสุขภาพ
            2. นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์   นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

            3. นายโกวิท    เป็งวงศ์  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

            4. นางสาวจีรภา   น้อยสีเหลือง ผู้จัดการโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท�างาน
                           ในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

            5. นางสาวขวัญใจ  แว่นใหญ่  ผู้ประสานงานโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท�างาน

                           ในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี


         พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2562


         พิมพ์ที่    บริษัท เอ็มดี ออล กราฟิก จ�ากัด
   1   2   3   4   5   6